dla twojej domowej apteczki

Polityka prywatności

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od użytkowników, gdy rejestrują się za pomocą formularza kontaktowego.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Cele

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w następujących celach:

  • zarządzanie i wysyłanie e-maili lub biuletynów wraz z marketingiem bezpośrednim użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • zarządzanie, przetwarzanie i odpowiadanie na pytania, zapytania i zapytania od użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • zarządzanie i przetwarzanie żądań dostępu, poprawiania lub usuwania danych, obiektów lub limitów przetwarzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Dokładność i aktualizacja danych

Użytkownicy dostarczający informacje muszą zapewnić, że takie informacje są dokładne i aktualne. Zatwierdzając formularz, użytkownicy oświadczają i gwarantują, że przeczytali i zrozumieli niniejszą Politykę i zgadzają się przestrzegać jej warunków.

Transfery

Dane osobowe, które zbieramy, nie będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych w żadnych okolicznościach. Może on jednak zostać przekazany dostawcom technicznym zaangażowanym w realizację celów określonych powyżej oraz pracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc realizować ww. cele.

Okresy przechowywania danych

Twoje dane osobowe zostaną zachowane i wykorzystane przez okres przewidziany przez obowiązujące prawodawstwo, do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu cofnięcia zgody.
W związku z tym zebrane dane osobowe zostaną usunięte w przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

  • wygaśnięcie okresu zatrzymania;
  • wykonywanie prawa do usunięcia przez użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami opisanymi w punkcie 7 poniżej.

Poufność i uczciwość

Wprowadzamy środki bezpieczeństwa wymagane w celu ochrony poufności i integralności przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Nie możemy jednak zagwarantować, że środki te całkowicie uniemożliwią ujawnienie danych osobowych i nie będziemy mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa, w szczególności w przypadkach oszukańczego działania strony trzeciej lub w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przez użytkownika.
Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownicy mają prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy lub je poprawić, a także prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania tych danych. Użytkownicy mogą również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Użytkownicy mogą korzystać z tych praw w dowolnym czasie, bez żadnych wyjaśnień dotyczących przyczyn, za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub wysyłając ich żądanie do Laboratoria Polfa Łódź, Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, załączając dowód swojej tożsamości.

Na działania Administratora Użytkownikowi skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W stosunku do Użytkownika nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.